Ekonomi

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Galata Wind, AA1000SES Standardına uygun olarak ilk sürdürülebilirlik öncelik çalışmasını 2022 yılında gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öncelikler internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma amaçları temelinde bir risk ve fırsat çalışması da bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik politikalarımız internet sitemiz üzerinde yer almaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Riskler ve Fırsatlar, Sayfa 27 -35 Yönetim Kurulu tarafından onaylananan ve kamuya beyan edilen ÇSY Konuları için Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Öncelikli Odak Alanlar, Sayfa 21 https://www.galatawindenerji.com/ surdurulebilirlik/
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik politikalarımız internet sitemiz üzerinde yer almaktadır İklim Değişikliği Politikası Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sorumlu Yatırım Politikası, Sayfa 38 Su Yönetimi Politikası, Sayfa 52 Çeşitlik, Eşitlik, Kapsayıcılık Politikası, Sayfa 56 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Sayfa 57 Toplumsal Katılım Politikası, Sayfa 57 ESG (ÇSY) Yönetim Çerçevesi, Sayfa 62 İnsan Hakları Politikası, Sayfa 63
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 yılı finans-dışı performanslarının odak alanları doğrultusunda açıklandığı Sürdürülebilirlik Raporu?nu 2023 yılı Temmuz ayında yayınlamıştır. Rapor kapsamında BM SKA merkezli hedeflerini kamuya açıklamıştır. İklim Değişikliği Politikası Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Galata Wind Sürdürülebilirlik Stratejisi, Dekabonizasyon, Sayfa 19 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Sayfa 23-26
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılında doğrudan Yönetim Kurulu?na bağlı olarak kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi, Şirket?in en üst düzey karar mevkiinde sürdürülebilirlikle ilgili konuların ele alınmasını, yönetilmesini izlemekte ve denetlemektedir. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sayfa 18
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Komitesi 2022 yılında kurulmuş ve ilk toplantısını Aralık 2022?de gerçekleşmiştir. Komite Görev ve Sorumlulukları dokümanında yılda 4 kez toplanması ve yönetim kuruluna toplantı sonuçlarını aktarması yer almaktadır. 2023 yılında ise ilgili komite 1 kez toplanmıştır. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sayfa 18, 2023 Faaliyet Raporu, 127
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X BM tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA) olarak adlandırılan bu 17 amaç, Galata Wind?in de sürdürülebilirlik stratejisi hazırlanırken, öncelikli odak alanları belirlenirken diğer standart ve kodlar gibi dikkate alınmış, önceliklerimize uygun biçimde hedeflerimizle bir arada değerlendirilmiştir. Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi?ni imzalamıştır. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Etki Alanı ve Öncelikler, Sayfa 20-22 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Sayfa 23-26
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind, ilk sürdürülebilirlik raporu kapsamında tüm sürdürülebilirlik performansını verinin ulaşılabilirliği doğrultusunda son üç yılı baz alarak açıklamaya çalışmıştır. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Kilit Performans Göstergeleri, Sayfa 65-74
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki şirketin sürdürülebilirlik performanslarını içermektedir. 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda da yayınlanacaktır. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Rapor Kapsamı, Sayfa 4-5
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 yılı sürdürülebilirlik performanslarını içeren raporunu faaliyet raporundan bağımsız olarak 2023 yılı Temmuz ayında internet sitesi üzerinden paydaşlarına ulaştırmaktadır. Ancak faaliyet raporunda ve internet sitesinde de ilgili paydaşların ulaşabileceği bilgiler yer almaktadır. Galata Wind Enerji A.Ş. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 74-109
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Paydaşlarımızın ulaşabileceği her kanaldan BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına olan katkımızı ayrıntılı olarak paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Sayfa 23-26
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Bu bilgiler sürdürülebilirlik raporumuzun ekinde yer alan GRI İndeksi kapsamında açıklanmaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Ek 1, GRI Standards 2021 İndeksi, Sayfa 75-85 GRI 205-3, 206-1, 416-2, 417-2, 417-3, 418-1
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu şirketimizin ilk sürdürülebilirlik raporudur ve bağımsız doğrulama almamıştır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Galata Wind ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Detaylı bilgiler internet sitesinde yer almaktadır. Kapsamlı performansı ise 2022 Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanmıştır. Çevre Yönetim Sistemi https://www.galatawindenerji.com/ surdurulebilirlik/ Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çevre ve İklim Değişikliği, Sayfa 45 Kilit Performans Göstergeleri, Sayfa 65-67
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind, 2022 yılı sürdürülebilirlik raporu kapsamında tüm çevresel verilerini geriye dönük üç yılı da kapsayacak biçimde yayınlamaktadır Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Rapor Kapsamı, Sayfa 4-5 Çevre ve İklim Değişikliği, Sayfa 45
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Henüz açıklanmamıştır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind, 2022 yılı sürdürülebilirlik raporu kapsamında tüm çevresel verilerini geriye dönük üç yılı da kapsayacak biçimde yayınlamaktadır. Ayrıca rapor kapsamında tüm çevresel stratejileri ile iklim değişikliği politikası ve hedeflerine de ulaşılabilmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çevre ve İklim Değişikliği, Sayfa 45-46
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind, 2022 yılı sürdürülebilirlik raporu kapsamında tüm çevresel verilerini geriye dönük üç yılı da kapsayacak biçimde yayınlamaktadır. Ayrıca rapor kapsamında tüm çevresel stratejileri ile iklim değişikliği politikası ve hedeflerine de ulaşılabilmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çevre ve İklim Değişikliği, Sayfa 45-46 Tedarik Zinciri Yönetimi, Sayfa 33 ve 64
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind, 2022 yılı sürdürülebilirlik raporu kapsamında tüm çevresel verilerini geriye dönük üç yılı da kapsayacak biçimde yayınlamaktadır. Ayrıca rapor kapsamında tüm çevresel stratejileri ile iklim değişikliği politikası ve hedeflerine de ulaşılabilmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çevre ve İklim Değişikliği, Sayfa 45-46 Üyelik ve İş birlikleri, Sayfa 35
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind, 2022 yılı sürdürülebilirlik raporu kapsamında tüm çevresel verilerini geriye dönük üç yılı da kapsayacak biçimde yayınlamaktadır. Ayrıca rapor kapsamında tüm çevresel stratejileri ile iklim değişikliği politikası ve hedeflerine de ulaşılabilmektedir. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çevre ve İklim Değişikliği, Sayfa 45-46 Kilit Performans Göstergeleri, Sayfa 65-67
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik raporu kapsamında yayınladığı verileri uluslararası standartlara uygun biçimde dipnotlarla ya da gerekli açıklamalara yer ver vererek yayınlamıştır. Karbon emisyonlarıyla ilgili hesaplamalarda GHG metodolojisine sadık kalınmış, SASB İndeksi kapsamındaki veriler ise standardın talep ettiği ve dipnotlarla açıklanan yöntemler kullanılarak hesaplanmıştır. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Kilit Performans Göstergeleri, Sayfa 65-67 SASB İndeksi, Sayfa 93
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind, 2022 yılı sürdürülebilirlik raporu kapsamında tüm çevresel verilerini geriye dönük üç yılı da kapsayacak biçimde yayınlamaktadır. Ayrıca rapor kapsamında tüm çevresel stratejileri ile iklim değişikliği politikası ve hedeflerine de ulaşılabilmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çevre ve İklim Değişikliği, Sayfa 45-46 Kilit Performans Göstergeleri, Sayfa 65-67
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind, 2022 yılı sürdürülebilirlik raporu kapsamında tüm çevresel verilerini geriye dönük üç yılı da kapsayacak biçimde yayınlamaktadır. Ayrıca rapor kapsamında tüm çevresel stratejileri ile iklim değişikliği politikası ve hedeflerine de ulaşılabilmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çevre ve İklim Değişikliği, Sayfa 45-46 Kilit Performans Göstergeleri, Sayfa 65-67
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind, 2022 yılı sürdürülebilirlik raporu kapsamında tüm çevresel verilerini geriye dönük üç yılı da kapsayacak biçimde yayınlamaktadır. Ayrıca rapor kapsamında tüm çevresel stratejileri ile iklim değişikliği politikası ve hedeflerine de ulaşılabilmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çevre ve İklim Değişikliği, Sayfa 45-46 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Sayfa 23-26 Kilit Performans Göstergeleri, Sayfa 65-67
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz yatırımlarını yönlendirdiği projelerin aynı zamanda bölge halkına fayda sağlaması, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmesine özellikle dikkat etmekte ve ?sosyal onayı? yatırım planlarının en önemli parçası olarak görmektedir. Ayrıca Galata Wind faaliyetlerinin yaşam döngüsü boyunca toplumun çıkarlarının dikkate alınmasını sağlamak amacıyla yatırım yapılan projelerin her fazında gerekli planlamaları yapar ve paydaş diyalog platformlarını bu doğrultuda kullanır. Galata Wind, rüzgâr ve güneş başta olmak üzere sadece temiz kaynaklardan enerji üreten projelere yatırım yapmaktadır Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Risk Yönetimi, Sayfa 38 Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çevre ve İklim Değişikliği, Sayfa 45-46 Kilit Performans Göstergeleri, Sayfa 65-67
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind?in kilit paydaşları arasında yer alan ürün ve hizmet tedarikçileri ile iş ortakları için Şirket?in tüm çalışanlar ve iş ortamı politikaları geçerlidir. Sorumlu tedarik zinciri yönetimi bakış açısıyla yönetilen üçüncü partilerle iş ilişkileri sürdürülebilirlik vizyonuna uygun olarak değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çevre ve İklim Değişikliği, Sayfa 45-46 Tedarik Zinciri Yönetimi, Sayfa 33 ve 64
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Tamamen yenilenebilir enerji üretimi faaliyetiyle iştigal eden Galata Wind, yenilenebilir enerji kaynakları ile gerçekleştirdiği üretimle yıllık yaklaşık 430 bin ton karbon salımını engellemektedir. Konuyla ilgili detaylar Şirket Faaliyet Raporu?nda yer almaktadır. Galata Wind Enerji A.Ş. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 16
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Santrallerimizde enerji tüketimini yakından takip etmemizi ve yönetmemizi sağlayan gelişmiş enerji izleme sistemleri bulunmaktadır. Gerçek zamanlı veri analizi, anormallikleri belirlememize, düzeltici eylemleri zaman kaybetmeden uygulamamıza ve enerji kullanımını optimize etmemize yardımcı olur. Şirketimiz ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Enerji Yönetimi, Sayfa 50 Kilit Performans Göstergeleri, Sayfa 65-67
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Galata Wind sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Enerji Yönetimi, Sayfa 50 Kilit Performans Göstergeleri, Sayfa 65-67
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Risk Yönetimi, Sayfa 38
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Risk Yönetimi, Sayfa 38 Enerji Yönetimi, Sayfa 50
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Risk Yönetimi, Sayfa 38 Enerji Yönetimi, Sayfa 50
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind de bir yenilenebilir enerji şirketi olarak çevresel etkisini en aza indirmek ve su kaynaklarının sorumlu kullanımını sağlamak için sürdürülebilir su yönetiminin öneminin farkındadır. Galata Wind su yönetimi stratejisi operasyonlarımızın her aşamasında suyun tasarruflu ve verimli kullanımına odaklanmaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu sayfasından Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nu indirebilirsiniz. Su Yönetimi, Sayfa 52 Kilit Performans Göstergeleri, Sayfa 65-67
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind bünyesindeki santraller yenilenebilir kaynaklardan enerji ürettikleri için atmosfere yapılan karbon salımını azaltmaktadır.Bu nedenle karbon ofsetleme yapabilen projeler kategorisinde karbon ticaretinden yararlanabilmektedir. Türkiye?nin Kyoto Protokolü kapsamında bağlayıcı bir hedefi bulunmaması nedeniyle Galata Wind, gönüllü piyasalarda faaliyet gösterebilmektedir. Şirket, Mersin RES, Şah RES, Taşpınar RES, Çorum GES ve Erzurum/Aziziye GES?te karbon kredilerini Gold Standard Erzurum/Hınıs GES?te ise VCS ile sertifikalandırmaktadır. Galata Wind Enerji A.Ş. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 21, 75-81
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind bünyesindeki santraller yenilenebilir kaynaklardan enerji ürettikleri için atmosfere yapılan karbon salımını azaltmaktadır.Bu nedenle karbon ofsetleme yapabilen projeler kategorisinde karbon ticaretinden yararlanabilmektedir. Türkiye?nin Kyoto Protokolü kapsamında bağlayıcı bir hedefi bulunmaması nedeniyle Galata Wind, gönüllü piyasalarda faaliyet gösterebilmektedir. Şirket, Mersin RES, Şah RES, Taşpınar RES, Çorum GES ve Erzurum/Aziziye GES?te karbon kredilerini Gold Standard Erzurum/Hınıs GES?te ise VCS ile sertifikalandırmaktadır. Galata Wind Enerji A.Ş. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 21, 75-81
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind bünyesindeki santraller yenilenebilir kaynaklardan enerji ürettikleri için atmosfere yapılan karbon salımını azaltmaktadır.Bu nedenle karbon ofsetleme yapabilen projeler kategorisinde karbon ticaretinden yararlanabilmektedir. Türkiye?nin Kyoto Protokolü kapsamında bağlayıcı bir hedefi bulunmaması nedeniyle Galata Wind, gönüllü piyasalarda faaliyet gösterebilmektedir. Şirket, Mersin RES, Şah RES, Taşpınar RES, Çorum GES ve Erzurum/Aziziye GES?te karbon kredilerini Gold Standard Erzurum/Hınıs GES?te ise VCS ile sertifikalandırmaktadır. Galata Wind Enerji A.Ş. 2023 Faaliyet Raporu, Sayfa 21, 75-81
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind Enerji A.Ş. 2023 Faaliyet Raporu Galata Wind İnternet Sitesi Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind İnsan Hakları Politikası?nı Sürdürülebilirlik Raporu ve İnternet Sitesi üzerinden yayınlamaktadır. 2023 yılında BM İş Dünyası için İnsan Hakları Rehberine uygun öncelik çalışmasını gerçekleştirmiştir. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, Sayfa 56 İnsan Hakları Politikası, Sayfa 63, 2023 Faaliyet Raporu, 75-81, 81-83
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Tedarik Zincirinde İnsan Haklarıyla ilgili uygulamalara henüz başlanmamıştır. Ancak konuyla ilgili planlamalar bulunmaktadır. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, Sayfa 56 İnsan Hakları Politikası, Sayfa 63 Çalışanlar ve İş Ortamı Politikaları, Sayfa 53
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet gösterdiğimiz sektörde, içinde yaşadığımız toplumu tüm unsurlarıyla yansıtan çeşitliliğe sahip bir iş gücü oluşturmaya ve sürdürmeye kararlıyız. Irk, etnik köken, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, din, engellilik ve sosyo-ekonomik durum dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı geçmişlere sahip bireylerin ilgisini çekecek bir iş ortamı yaratmaya, bu renkleri içinde barındıran bir iş gücü oluşturmaya çalışıyoruz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, Sayfa 56 İnsan Hakları Politikası, Sayfa 63 Çalışanlar ve İş Ortamı Politikaları, Sayfa 53
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet gösterdiğimiz sektörde, içinde yaşadığımız toplumu tüm unsurlarıyla yansıtan çeşitliliğe sahip bir iş gücü oluşturmaya ve sürdürmeye kararlıyız. Irk, etnik köken, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, din, engellilik ve sosyo-ekonomik durum dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı geçmişlere sahip bireylerin ilgisini çekecek bir iş ortamı yaratmaya, bu renkleri içinde barındıran bir iş gücü oluşturmaya çalışıyoruz. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, Sayfa 56 İnsan Hakları Politikası, Sayfa 63 Çalışanlar ve İş Ortamı Politikaları, Sayfa 53 Kilit Performans Göstergeleri, Sayfa 67-70
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Galata Wind?in İnsan Kaynakları yönetiminde temel hedefi, çalışanlarının parçası olmaktan mutlu olduğu ve gurur duyduğu bir şirket olmaktır. Sürdürülebilir büyümenin ancak çalışan bağlılığı ile mümkün olduğu bilincinden hareketle Şirketimiz, hızlı, proaktif, sorumluluk sahibi ve stratejik düşünme becerisine sahip çalışma arkadaşlarıyla büyümeyi hedeflemektedir. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, Sayfa 56 Çalışanlarımız, Sayfa 53-55 İnsan Hakları Politikası, Sayfa 63 Kilit Performans Göstergeleri, Sayfa 67-70
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Çalışanlarımız, toplum veya diğer paydaşlarımız tarafından dile getirilen insan haklarıyla ilgili kaygı ve beklentileri ele almak amacıyla etkili mekanizmalar oluşturmayı taahhüt ediyoruz. Bu mekanizmaların erişilebilir, gizli ve tarafsız olmasını, sürekli iyileştirme için yeni fırsatlar yaratmasını sağlayacağız. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Geri Bildirim Mekanizmaları ve İhbar Hattı, Sayfa 63
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir enerji sektöründe kaliteli istihdamın şirketimize bağlılığını arttırmak, yetişmiş çalışan profilinin gelişimini ve performansını izleyerek katkıda bulunmak bu alandaki stratejik önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Sektörümüzün en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, Sayfa 56 Çalışanlarımız, Sayfa 53-55
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind, 2015 yılından bu yana tüm santrallerini ve merkez ofisini kapsayan ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sertifikasının geçerlilik süresi 21.09.2024?e kadar yenilenmiştir. 2024 yılında ise tüm sertifikalar 3 yıllığına yenilenecektir. 2023 Faaliyet Raporu, 24
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında açıklanmaktadır. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Kilit Performans Göstergeleri, Sayfa 71
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind merkez ofisi ve tüm santralleri ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Dijitalleşme ve Bilgi Güvenliği Yönetimi, Sayfa 64
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İnternet Sitesi ve Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında açıklanmaktadır. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, İş Etiği ve Uyum, Sayfa 30 Uyum ve Etik, Sayfa 60 Galata Wind İnternet Sitesi, İş Etiği
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirliğin temel taşının paydaş katılımı olduğunun bilinciyle 2022 yılında kilit paydaş çalışmamızı tamamladık. Bu alanda tüm kilit paydaşlarımızın beklentilerini düzenli olarak sorguluyor ve onlarla aktif diyalog platformlarında bir araya geliyoruz. Toplumsal katılım programlarını gönüllülük platformumuz Pozitif Enerji Elçileri ile sürdürülebilir hale getirdik ve 2022 yılında toplam 674 gönüllülük saatine ulaştık. Sadece rüzgâr ve güneş enerjisinden oluşan toplu portföyü ile yeşil halka arzı yapılan ilk şirket olan Galata Wind, enerji sektöründe sürdürülebilirlik konusunda lider ve rol model bir şirket olma stratejisiyle hareket etmektedir. 2022 yılında hayata geçirilen gönüllülük programlarının 2023 yılında da kurumsal sürdürülebilirlik vizyonuna uygun biçimde sürekliliği sağlanmıştır. Pozitif Enerji Elçileri?nin hem sayısını artırarak hem de kurumsal gönüllülük saatini yükselterek Galata Wind?in toplumsal katılım performansına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda gönüllülük prosedürü hazırlanmıştır. 2024 yılında platform gönüllülerine ?kurumsal gönüllülük? eğitimi verilecektir. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Galata Wind Sürdürülebilirlik Stratejisi, Sayfa 19 BM SKA, Sanayi, Yenilikçilik, Alt Yapı, Sayfa 24 Toplumsal Katılım Politikası, Sayfa 57 Toplumsal Gönüllülük Programları, Sayfa 58, 2023 Faaliyet Raporu, 98-100
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X 2022 yılında stratejik sürdürülebilirlik yönetimi çalışmalarına başlanmasıyla birlikte çalışanlarımızdan ve yöneticilerimizden oluşan Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu temel sürdürülebilirlik eğitimi almıştır. 2023 yılında şirketimizde santrallerimiz de dahil olmak üzere sürdürülebilirlik alanında çeşitli eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimlerin detayları 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanacaktır. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Galata Wind Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sayfa 18,
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind tüm süreçlerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi?ni uygulamakta ve yönetmektedir. Bu doğrultuda Şirket?in müşteri şikâyet yönetimi ile ilgili süreçleri de her yıl düzenli olarak sertifika denetimi sırasında denetlenmektedir. Ayrıca Faaliyet Raporu?nda da ilgili konu açıklanmıştır. GESler için alım garantisi (YEKDEM) ile ödeme yapan Bölgesel Dağıtım Şirketleri, RESler için ise alım garantisi ile ödeme yapan piyasa işletmecisi EPIAS ile bu kapsamda olmayan üretimin ikili anlaşma ile satıldığı perakende elektrik firması Galata Wind tarafından ?müşteri? kapsamında değerlendirilebilmektedir. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, SASB İndeksi, Sayfa 95-96 Galata Wind İnternet Sitesi, 2023 Faaliyet Raporu, 24, 100-106, 115
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda şirkete ve tüm paydaşlarına fayda sağlayacak kararlar alır ve paydaşlarının geri bildirimlerini değerlendirerek performansını geliştirici faaliyetlere imza atar. Galata Wind?in paydaş katılımı stratejisi ?sor, öğren, yanıt ver? döngüsü içinde sürdürülen, sürekli öğrenmeye açık, gelişim alanlarını izleyen, alınan kararlardan etkilenen paydaşların ön değerlendirmelerini karar süreçlerine entegre eden bir yapı üzerine kurgulanmıştır. Galata Wind?in kilit paydaşları 2022 yılında AA1000SES standardının önerdiği metodoloji kullanılarak belirlenmiştir. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Kilit Paydaşlarımızla Diyalog Platformları, Sayfa 37
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Galata Wind Enerji A.Ş.?nin 2022 Sürdürülebilirlik Raporu bu alanda yayınladığı ve kamuya beyan edilen ilk rapordur. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Rapor Hakkında, Sayfa 4
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Galata Wind, faaliyet gösterdiği sektörde söz sahibi olan derneklere üyedir. Bu dernekler vasıtası ile sektördeki değişiklikler ve iyileştirmeler için görüş bildirmekte ve öncü olabilmektedir. Ayrıca diğer sektör paydaşları ile ortak bir platformda buluşup toplantılar yaparak bilgi ve deneyim paylaşma fırsatına da haiz olmaktadır. TÜREB, EÜD, GÜYAD, GÜNDER, ETD, DEK vb. üyelikleri ile rüzgâr ve güneş alanında Türkiye?de ve dünyadaki gelişmeleri de birinci elden takip etmektedir. Galata Wind, UNGC üyesi ve imzacısıdır. TKYD ve TUYİD üyelikleri ile kurumsal yönetişim ilkelerine olan bağlılığını ve yatırımcıları ile olan ilişkilerini daha üst seviyelere taşımayı hedeflemektedir. Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Rapor Hakkında, Sayfa 4 Üyelik ve İş Birlikleri, Sayfa 35
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 yılındaki gelişmeler kapsamında Şirketimiz 2023 yılın ilk çeyreği itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksi?ne girmiş, uluslararası standartlarda ilk sürdürülebilirlik raporunu da yayınlamıştır 2023 Faaliyet Raporu, 74-75
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Galata Wind?in sürdürülebilirlik yönetim stratejisi paydaş katılımı odaklı biçimde gerçekleştirilen öncelikli odak alanlar doğrultusunda oluşturulmuştur. Kilit paydaşların sosyal, çevresel, ekonomik beklentilerini sorgulamayı ve bu beklentilere uygun biçimde yanıt verebilir olmayı merkezine alan paydaş katılımı yaklaşımı da çalışma grubu tarafından izlenmekte ve Sürdürülebilirlik Komitesi?ne düzenli olarak raporlanmaktadır. Paydaş Katılımı yönetiminin şeffaflık ilkesi, paydaş diyalog platformları ve sürdürülebilirlik internet sitesi ile raporlamalarla sağlanmaktadır Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sayfa 18
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X 2022 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında tüm ekibe sürdürülebilirlik temel eğitimleri verilmiştir. Ayrıca gönüllülük programları da sürdürülebilirlik stratejisine uygun olarak gözden geçirilmiştir. 2023 yılında şirketimizde santrallerimiz de dahil olmak üzere sürdürülebilirlik alanında çeşitli eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimlerin detayları 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanacaktır. Galata Wind Enerji A.Ş. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 98-99 Galata Wind 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Toplumsal Katılım, 57-58

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261295

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu